Stryj (Ukraina)

Dane teleadresowe: 

Adres: ul. Szewczenki 191, 82400 Stryj, Ukraina
Telefon: + 380324551220   
Email: alona.marshuk@remove-this.gmail.com

Klub Stypendystów w Stryju działa przy Kulturalno – Oświatowym Centrum im. K. Makuszyńskiego. Prezesem Klubu jest Alona Marszuk, a jej zastępcą Julia Skrypieć. Klub działa jako sekcja młodzieżowa, nie jest zarejestrowany jako samodzielna organizacja.

Priorytety programowe działalności Klubu to:

  • Aktywizacja młodzieży polskiego pochodzenia skupionej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Stryju na rzecz lokalnego środowiska polskiego.
  • Opieka nad miejscami pamięci narodowej w kraju zamieszkania (Cmentarz Polskich Legionistów w Stryju).
  • Doskonalenie znajomości języka polskiego oraz pogłębienie wiedzy o Polsce. Przygotowanie do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.
  • Praca społeczna na rzecz środowiska polskiego w Stryju (współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, edukacyjnych, wyjazdów krajoznawczo-historycznych, konkursów, festiwalów). 

Przykładowe projekty zrealizowane przez Klub Stypendystów w Stryju w 2011 r.:

  • Zajęcia z języka, kultury, historii Polski w placówce pozaszkolnej przy K.O.C. im K. Makuszyńskiego. 
  • Całoroczna opieka nad miejscami pamięci narodowej nad cmentarzem polskich legionistów w Stryju.
24.02.2012 15:36 opublikowano w Kluby Stypendystów