Stypendia SEMPER POLONIA na 2016 r.!!!

Informujemy, iż w wyniku dokonanej przez Fundację SEMPER POLONIA szczegółowej weryfikacji oraz oceny wniosków stypendialnych zarejestrowanych w Zintegrowanym Elektronicznym Systemie Stypendialnym (ZESS) w 2016 r. zostały  przyznane stypendia dla studentów polskiego pochodzenia podejmujących studia w krajach swojego zamieszkania.


Poniżej publikujemy imienną listę studentów z Bułgarii, Czech, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji i Węgier, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania stypendium SEMPER POLONIA w 2016 r. w ramach projektu „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”,  finansowanego ze środków otrzymanych od Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”.


Jednocześnie informujemy, iż Fundacja SEMPER POLONIA podjęła działania mające na celu zwiększenie liczby stypendystów na Litwie i w Serbii. W związku z tym ostateczna lista studentów z tych krajów, którzy zostaną objęci wsparciem finansowym w 2016 r.,  zostanie opublikowana w terminie późniejszym. O wszelkich ustaleniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Fundacji!


Wypłata stypendiów nastąpi na wskazane w umowach  rachunki bankowe stypendystów po otrzymaniu przez Fundację:

  • oryginału wypełnionej i czytelnie podpisanej przez Stypendystę umowy, która wraz  ze szczegółowymi informacjami zostanie przesłana przez Fundację na adres mailowy Stypendysty podany w systemie ZESS/ ; 

  • oryginału oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie korepetycji, zarejestrowanego przez Stypendystę w systemie ZESS.


Oryginały ww. dokumentów w trybie pilnym należy przesłać na poniższy adres:

Fundacja SEMPER POLONIA

ul. Wąwozowa 4,  lok.105, 02-796 Warszawa
(z dopiskiem „STYPENDIA”) 


UWAGA! W przypadku nie otrzymania przez Fundację któregoś z wymienionych dokumentów bądź nieprawidłowego wypełnienia umowy stypendium nie zostanie wypłacone. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem dguz@remove-this.semperpolonia.pl.

29.09.2016 11:30 opublikowano w Wiadomości