Marszałek Karczewski : czekamy na opinie!

W latach 1990 – 2011 środkami finansowymi z budżetu Państwa dla Polonii i Polaków za granicą dysponował Senat RP, ale od 2012 r. cała procedura związana z przyznawaniem pieniędzy na dofinansowanie działalności polonijnej przeszła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ta arbitralna decyzja rządu RP miała na celu uporządkowanie spraw na linii Macierz – Polonia, a tymczasem wywołała burzę w środowiskach polskich na wychodźstwie. Nie nam oceniać, czy było to słuszne, ale z perspektywy współpracy Fundacji SEMPER POLONIA z setkami organizacji polonijnych na świecie w realizacji wielu wspólnie wypracowanych programów i projektów, ta zmiana okazała się porażką.       Cały wieloletni dorobek i niekwestionowane osiągnięcia Fundacji, szczególnie w zakresie strategii edukacyjno-oświatowej adresowanej do młodego pokolenia, nie znajdowały uznania w procedurach konkursowych MSZ, a co za tym idzie musieliśmy ograniczyć  naszą aktywność. Drastycznie zmalała liczba stypendystów, zmuszeni zostaliśmy do rezygnacji z wielu przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Ze smutkiem musieliśmy odmawiać pomocy w rozwoju i tworzeniu katedr języka i kultury polskiej na zagranicznych wyższych uczelniach. Nie mogliśmy kontynuować programu Ex Libris POLONIA, dzięki któremu szkoły, biblioteki i organizacje polonijne wyposażaliśmy w książki, pomoce naukowe i sprzęt audio-wizualny.  Na naszych oczach gasł entuzjazm i zaangażowanie młodzieży skupionej w klubach stypendystów, bowiem nie tylko zabrakło środków na dofinansowanie ich działalności, ale wykruszyło się grono wolontariuszy i pracowników Fundacji.

Z wielką  radością i nadzieją powitaliśmy oświadczenie jakie 23 grudnia 2015 r. podpisali marszałek Senatu pan Stanisław Karczewski i wiceminister Spraw Zagranicznych pan Jan Dziedziczak o uwzględnieniu Senatu w procedurze konkursowej MSZ na 2016 r. Cieszy również fakt, że od 2017 r. powrócimy do tradycji bezpośredniej opieki nad Polonią w wymiarze merytorycznym i finansowym przez Kancelarię Senatu. Sądzę, że list marszałka Stanisława Karczewskiego adresowany do środowisk polonijnych oraz współpracujących z nimi polskich organizacji pozarządowych z prośba o nadsyłanie opinii i propozycji dotyczących współpracy Macierzy z Polonią spotka się z odzewem i  pozwoli na stworzenie nowego modelu opieki i wspierania inicjatyw polonijnych przez Senat RP na miarę współczesności
                                                           

                                                                                                     Marek Hauszyld

17.02.2016 08:50 opublikowano w Wiadomości