Aktywna Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie - nowy wymiar

W dniach 26-28 grudnia 2016 roku w Żytomierzu został zrealizowany projekt: „Aktywna Polska Młodzież na Żytomierszczyźnie - nowy wymiar”, który w całości został sfinansowany przez zarząd Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. Dzięki wsparciu i uprzejmości Uniwersytetu Technologicznego w Żytomierzu zajęcia odbyły się w budynku tej uczelni.

Projekt „Aktywna  polska  młodzież  na Żytomierszczyźnie - nowy  wymiar” był inicjatywą  młodzieży  polskiej  zaangażowanej  w  działalność  Stowarzyszenia  Młodzieży Polskiej  w  Żytomierzu  oraz  Klubu  Stypendystów   Fundacji   Semper   Polonia   Obwodu Żytomierskiego.

Pragnęliśmy podzielić się i przekazać  całej polskiej młodzieży Żytomierszczyzny swoje doświadczenie, wiedzę i możliwości do działań i bycia aktywnym. 

Jedno pokolenie liderów młodzieżowych bowiem powinno ustępować miejsce swoim następcom na rzecz jeszcze lepszego rozwoju i wprowadzenia nowych dynamicznych zmian w środowisku. Nasza aktywność – to kontynuacja działań przyszłych pokoleń Polaków na Ukrainie.

Tym projektem chcieliśmy też zmotywować młodzież polską Żytomierszczyzny do  aktywnej postawy społecznej, angażowania się w działalność organizacji polskich, rozważenia perspektyw przygotowania nowych projektów i nawiązania partnerstwa w celu rozwoju środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie i Ukrainie. 

Projekt miał formę intensywnego trzygodzinnego szkolenia. Wszystkie organizacje polskie z obwodu żytomierskiego zostały podzielone na grupy, tak aby młodzież z każdej organizacji, jak również młodzież niezrzeszona z obwodu żytomierskiego, mogła uczestniczyć w projekcie.  Chcieliśmy dać równe szanse i możliwości uczestnictwa w szkoleniu wszystkim i każdemu.

Podczas zajęć  młodzież przedyskutowała problemy, możliwości oraz perspektywy i przyszłość rozwoju polskości na terytorium Żytomierszczyzny, przeprowadziła SWOT analizę środowiska polskiego na Żytomierszczyźnie, najpierw w grupach a następnie wspólnie zastanowiliśmy się na temat silnych i słabych stron oraz szansach i zagrożeniach środowiska polskiego na Ukrainie. Warto zwrócić szczególną uwagę, że w wielu grupach wśród mocnych stron wymieniono przede wszystkim największą liczebność Polaków w obwodzie żytomierskim w porównaniu do innych obwodów Ukrainy, największą ilość organizacji polskich, natomiast słabością jest  niezdrowa konkurencja pomiędzy organizacjami polskimi, brak partnerstwa i współpracy, a także „ściganie się” kto jest najbardziej skuteczny i niemożność wzajemnego uzupełniania działalności.

W kolejnym punkcie szkolenia młodzież dowiedziała się o istocie projektu i jego cyklu życia, o czynnikach decydujących oraz efektywności napisania i zarządzania projektem, niezbędności przeprowadzenia dokładnej całościowej analizy, potrzeby tworzenia problemów i celów, dokładnego zaplanowania wszystkich działań i organizacji projektu. Mówiono o możliwościach pomiarów rezultatów ilościowych i jakościowych, budżecie, ewaluacji oraz najczęstszych czynnikach decydujących o niepowodzeniu projektów. Wiele czasu poświęcono omówieniu struktury wniosków projektowych i zasadach ich wypełnienia. Dyskutowano o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych po to, aby projekty były celowe i rozwiązywały konkretne problemy, a jednocześnie aby realizować je we  współpracy oraz partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami.

 

Zwieńczeniem zajęć była symulacja konsultacji społecznych i praca w grupach, w ramach której wszyscy uczestnicy zaczęli opracowywać własne koncepcje, które po dopracowaniu  będą mogli w przyszłości przekształcić w projekty i wypełnić wniosek o ich dofinansowanie. 

Na zakończenie, 28 grudnia 2016 roku odbyły się wybory nowego zarządu Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA Obwodu Żytomierskiego. Na prezesa Klubu został wybrany Aleksy Kuc z Dowbysza (po lewej stronie na zdjęciu), a na zastępcę Prezesa - Eugeniusz Szewczuk z Korostenia (po prawej stronie na zdjęciu).

Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w   Żytomierzu, członkowie Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA Obwodu Żytomierskiego.

 

Serdecznie gratulujemy! Życzymy Klubowi pod przewodnictwem nowego zarządu efektywnych, nowatorskich i innowacyjnych projektów oraz sukcesów i rozwoju polskości na Żytomierszczyźnie i Ukrainie! 

 

04.01.2017 15:40 opublikowano w Wiadomości